Breisoideachais agus Oiliúna

Sa bhliain 2000, d’fhoilsigh an Rialtas an Páipéar Bán ar Oideachas Aosach, Learning for Life, agus mar gheall air sin tháinig méadú mór ar an mhaoiniú a cuireadh ar fáil do sheirbhísí oideachais d’aosaigh ar fud na tíre. Ó shin i léith, rinneadh iarracht chomhbheartaithe i dtaca le tarraingt anuas maoiniúchán, rud a ba chúis le méadú suntasach i líon agus i réimse na ndeiseanna oideachais atá ar fáil d’fhoghlaimeoirí fásta ar fud an Chontae. D’ardaigh na huimhreacha ó thuairim is 521 in 1998 go dtí 12,013 in 2008. Tháinig leathnú ar na cláracha a bhí ann cheana féin (ranganna féin-mhaoinithe, litearthacht/oideachas bunata agus SDOG), mar a tháinig ar chlár Ógtheagmhála do luathfhágálaithe scoile, faoi chúram na Seirbhísí Oideachais d’Aosaigh, chomh maith leis an Ionad Oiliúna do Thaistealaithe Seanórtha agus Ionad Traenála na Teicneolaíochta Faisnéise. Bunaíodh roinnt clár úr m.sh. An Tionscnamh um Filleadh ar Oideachas, Seirbhísí Tacaíochta d’Oideachas Pobail agus an Treoirsheirbhís d’Fhoghlaimeoirí Fásta.

Cuireadh áiseanna do chúram páistí ar fáil i Leitir Ceanainn, i mBaile na nGallóglach agus i mBun Cranncha chun cuidiú le foghlaimeoirí fásta a bhfuil páistí acu. Tá iarrachtaí á ndéanamh i gcónaí ar mhaithe le himeascadh a dhéanamh ar obair na gclár aonair agus seirbhís chomhtháite a sholáthar d’fhoghlaimeoirí de bharr gur bunaíodh Meitheal Idirchaidrimh Sinsearach Foirne agus traenáil in-seirbhíse do bhaill foirne. Athchóiríodh seanscoileanna agus anois tá sé ionad oideachais d’aosaigh ag an Choiste.

De thairbhe fosta go gcomhoibríonn an tSeirbhís Oideachais Aosaigh go dlúth leis na heagraíochtaí ábhartha áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta, idir deonacha agus pobail, agus leis na gníomhaireachtaí reachtúla, bíonn siad rannpháirteach i réimse leitheadach tionscadal agus tionscnamh éagsúil. I láthair na huaire tá na Seirbhísí Oideachais d’Aosaigh ionann le 45% de chuid oibre an Choiste Gairmoideachais.

Comhroinn